Køb bolig      Sælg Bolig    Rådgivning   Andre advokatydelser   Klagevejledning

Mangler ved fast ejendom


At købe hus eller lejlighed er for langt de fleste mennesker den største økonomiske beslutning de skal træffe.
Desværre viser det sig ind imellem at den ejendom man overtager ikke lever op til det beskrevne eller forventede.
I den forbindelse er det vigtigt at man straks kontakter sin advokat for at få råd og vejledning og hjælp til at forhandle med sælger, og/eller forsikring.
Når man køber en “brugt” ejendom bliver der normalt udfærdiget en tilstandsrapport, der viser eller indikerer evt. fejl og mangler. Ofte er det dog ikke nok, og man kan her vælge at supplere med sin egen byggesagkyndige rådgiver.

Projektsalg

Et andet problem står man over for når man køber et projektsalg. Der har man typisk kun set en tegning eller måske en prøveejendom.
I denne type handler er det nødvendigt at træffe forholdsregler allerede inden købsaftalen indgås. I mange projektbyggerier viser sig der at være store fejl og mangler, men ofte er det for sent at opdage når man overtager ejendommen, for der er bygherren over alle bjerge med dine penge.
Under alle omstændigheder er det en fordel at have en erfaren boligadvokat med på sidelinien når der handles bolig – ikke mindst når der er tale om et projektbyggeri.
Kontakt os hvis du overvejer at købe en projekt ejendom eller hvis din “nye” ejendom har en mangel.  

Oplysningspligt

Advokat Ramberg er etableret på følgende adresse:
Abildgaardsvej 75
2830 Virum
Vi kan kontaktes på telefonnummer +45 45 83 05 00 samt e-mailadressen Niels@Ramberg.dk eller Adm@Ramberg.dk.
Vores CVR-nummer er: 81 46 65 13
Advokat Ramberg er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.
Advokat Ramberg har klientkonto i Danske Bank og Nykredit.
I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garatiformuen dække en berrettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 Euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.
Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsagligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.
Advokat Ramberg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.
Advokat Ramberg er omfattet af firmaet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Ramberg, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Advokat Ramberg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre dette aftales med klienten.
Advokat Ramberg er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokat Ramberg eller utilfredshed med hans adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatankenævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Du har mulighed for at klage over advokatens adfærd og salær til:
Advokatnævnets sekretariat
Kronprinsessegage 28
1306 København K
Telefon: 33969798
E-mail:klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk